Prosjekt detaljer

Vannkraftverk er ryggraden i det Norske kraftsystemet, og bidrar med mer enn 90 % av den totale normalårsproduksjonen. På grunn av den særegne norske naturen og vannressursene har kraftverkene i betydelig grad bidratt til Norges industrielle utvikling det siste århundret. Ettersom EU retter seg mot økt avhengighet av fornybar energi, med 32 % av det totale energibehovet fra fornybare energikilder innen 2030, har Norge kapasitet til å spille en større rolle i EU-nettet som “Europas grønne batteri”. Fremtidens strømnett trenger stabile og pålitelige energikilder som raskt kan møte behovet når for eksempel vindkraftproduksjonen er lav, og lagre overskuddsenergi produsert når vindkraftproduksjonen er høy. Norge er rik på vannkraft og har kapasitet til å møte disse kravene ettersom kraftproduksjonen kan økes raskt og energi kan lagres f.eks. ved å pumpe vann tilbake til reservoarene. For å oppnå dette må imidlertid vannkraftverkene ha høy pålitelighet og effektivitet for å sikre stabil leveranse, m.a.o. et stabilt strømnett. Kontinuerlig overvåking av tilstanden til kritisk utstyr som turbiner og generatorer, samt effektiviteten til utstyret, sikrer at vannkraftverkene drives lønnsomt og uten uønskede nedstengninger. PHMHydro tar sikte på å bygge fundamentet for en slik ytelses- og tilstandsovervåkings- arkitektur for vannkraftverk som er skalerbar til flere tekniske komponenter og til flere kraftverk. Dette inkluderer evaluering av ny metodikk, utvikling av nye algoritmer ved bruk av fysikk og kunstig intelligens (AI), og en arkitektur for å håndtere algoritmene i sky/tåke-distribusjon. Prosjektet skal gjennomføres av Universitetet i Agder (UiA), NORCE Norwegian Research Centre AS og industripartnerne Å Energi AS og Volue Industrial IoT AS. De utviklede algoritmene og arkitekturen vil bli testet og evaluert i en pilot ved Å Energi AS, og Volue Industrial IoT AS vil være involvert i instrumentering og evaluering av overvåknings-teknologiene.

Project details in English